bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.06.2018

 Ostrów Mazowiecka, 2018-06-12


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Janusza Korczaka
ul. Widnichowska 4
07-300 Ostrów Mazowiecka,
Znak sprawy: 321.1.2018


OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Zakład Remontów Ogólnobudowlanych
Wiesław Rudziński
ul. Zagłoby 20
07-300 Ostrów Mazowiecka
za cenę: 263 313,22 zł okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy,
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).
Streszczenie ocena oferty:

Nr Oferty Nazwa i adres nadawcy Cena Okres rękojmi i gwarancji Razem
1 Zakład Remontów Ogólnobudowlanych
Wiesław Rudziński
ul. Zagłoby 20,
07-300 Ostrów Mazowiecka
60,00 40,00 100,00

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
Elżbieta S. Mariańska

Opublikował: Elżbieta Mariańska
Publikacja dnia: 12.06.2018

Dokument oglądany razy: 482
« inne aktualności